تیزه

جهت پوشش فاصله بین شیبهای ساختمان های ویلایی که سقف آنها با پرچین و یا ورق های طرح سفال پوشش داده شده باشند مورد استفاده قرار میگیرد.

اخبـــار :