توری پلاستیکی

شرکت سقف وسازه

توری پلاستیکی جهت نگه داشتن فوم یا پشم شیشه و پشم سنگ در سالنهایی که احتیاج به شستوشو دارند یا در کاربری سالن بخار آب، بخار اسید یا رطوبت باشد مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع موجود: البرز پلاستیک

اخبـــار :