آبرو

شرکت سقف وسازه

این کانال ها با ورق گالوانیزه و توسط رول فرمینگ برای کانال هدایت آب جهت سقف سالن های صنعتی و دامداری استفاده می گردد.

دانلود کاتالوگ

اخبـــار :