قامه

جهت تخلیه آب آبرو و نصب در داخل لوله های هدایت آب مورد استفاده قرار میگیرد.

در ۳ سایز: ۶۳ – ۹۰ – ۱۱۰

دانلود کاتالوگ

اخبـــار :