توری گالوانیزه

شرکت سقف وسازه

توری جهت نگهداشتن پشم شیشه یا پشم سنگ و یا فوم در پوشش سقف سالنهای صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد.

انواع موجود: سحاب، پارس، کیوان

اخبـــار :