ایرانیت سیمانی

شرکت سقف وسازه

در حال حاضر ایرانیت سیمانی با مواد نانوآزبست که مشکلات زیست محیطی آزبست را ندارد به سایز های زیر تولید می شود. مورد استفاده ایرانیت به طور عام پوشش سقف سالن های مرغداری و دامداری میباشد.

عرض: ۱٫۱

طول: ۱٫۵-۱٫۷۵-۲-۲٫۲۵-۲٫۵

دانلود کاتالوگ

اخبـــار :