ورق طرح کرکره سینوس

جهت پوشش سقف سالنهای صنعتی و دامداری استفاده میگردد.

  • عرض : برای ورق هایی با عرض ۱۰۰۰ میلیمتر بعد از فرمینگ ۸۸۰-۹۳۰ میلیمتر و برای ورق هایی با عرض ۱۲۵۰ بعد از فرمینگ ۱۱۱۰-۱۱۴۰ میلیمتر می باشد.
  • عرض مفید پس از نصب : ۱۰۲۰ میلیمتر میباشد.
  • طول : نامحدود به درخواست مشتری میباشد.
  • ضخامت : ۰٫۴۰ – ۰٫۴۵ – ۰٫۵۰  میلیمتر

بیشتر

دانلود کاتالوگ

 

انواع ورق طرح کرکره سینوس

اخبـــار :