ورق طرح نک

  • عرض : برای ورق هایی با عرض ۱۰۰۰ میلیمتر عرض مفید بعد از فرمینگ ۹۸۰ میلیمتر و برای ورق هایی با عرض ۱۲۵۰ عرض مفید ۱۲۳۰می باشد.
  • طول : نامحدود به درخواست مشتری میباشد.
  • ضخامت : ۰٫۴۰ – ۰٫۴۵ – ۰٫۵۰  میلیمتر

دانلود کاتالوگ

اخبـــار :