راه حل اجرای سقف های دک استیل

توضیح فارسی : دپوی موقت ورق ها
پس از برش و شماره گذاری محموله ، ورق ها به محل پروژه حمل شده و در بسته بندی های شماره گذاری شده ( بر اساس اندازه و ترازمشخص شده ) روی هم و در حداقل فضای ممکن قرارا داده می شوند .

انتقال ورق ها
صفحات توسط جرثقیل و با تاور مستقر در کارگاه طبق اندازه های مشخص شده برای هر دهانه به تراز مورد نظر منتقل می گردند .

قرار دادن ورق ها در دهانه
کلیه ورق ها بر اساس جایگاه مورد استفاده آن از روی نقشه سازه مشخص و شماره گذاری شده و در این مرحله هر ورق در محل مورد نظر قرار داده می شود

تثبیت ورق ها به وسیله پرچ یا جوش موضعی
ورقها با استفاده از پرچ یا جوش های موضعی جهت جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی و یا جابجایی ناخواسته در محل نصب تثبیت میشوند .

نصب برشگیر روی تیر های اصلی
برشگیر ها بسته به ارتفاع دال ، طول دهانه ، جهت ورق ها و با توجه به نقشه های اجرائی دارای ابعاد و تعداد مختلف می باشند ، محاسبه و طراحی نوع و سایز ، طول و فاصله برشگیرها از یکدیگر با توجه به استاندارد های ایران و آیین نامه های بین المللی انجام می گیرد .

قرار دادن بازشو ها و دریچه ها مطابق نقشه های اجرائی
در این مرحله و قبل از بتن ریزی مطابق نقشه ها ، جهت ایجاد دریچه و داکت ها با استفاده از قالب بندی که در اندازه های مورد نیاز وجود دارد محل مورد نظر انتخاب و قالب بندی جهت جلوگیری از نفوذ بتن محافظت شده و بعد از خشک شدن بتن در قسمتهای دیگر سقف محل مورد نظرجهت ایجاد دریچه برش داده خواهد شد .

اجرای میلگرد های حرارتی و تقویتی
در این مرحله میلگرد های تقویت کننده خمشی که وظیفه ایجاد مقاومت در برابر خمش در قسمت هایی که مقطع فولادی ایجاد شده توسظ ورق های کامپوزیتی کافی نمیباشد را دارند اجرا می شود

بتن ریزی و تسطیح سطح بتن
در طی مرحله نصب ورق ها و بتن ریزی ف ورق به عنوان یک قالب خودنگهدارنده و سکوی کار مورد استفاده قرار می گیرد .و همچنین با توجه به عدم نیاز به شمع بندی بتن ریزی چندین تراز می تواند به صورت همزمان اجرا گردد

اخبـــار :